Decube s.a. stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen. Zo gaat Decube steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en zijn alle redelijke veiligheidsmaatregelen (op technisch en organisatorisch vlak) genomen teneinde verlies, wijziging, toegang door onbevoegden, accidentele verspreidig onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1. Reikwijdte van deze Privacyverklaring

Aan de hand van deze Privacyverklaring wenst Decube u op een duidelijke en transparante wijze uit te leggen welke persoonsgegevens van u worden verzameld, waarom we dat doen, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie u contact kunt opnemen indien u hierover vragen heeft.

Decube kan deze Privacyverklaring wijzigen of bijwerken om tegemoet te komen aan feedback van klanten of om veranderingen in haar verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1 Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

onze website bezoekt;

persoonsgegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website (inclusief onze pagina’s op sociale media). Bij wijze van voorbeeld, wanneer u online een offerte aanvraagt;

klant wil worden/wordt;

contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;

online of elektronisch interacteert met ons;

contact opneemt met onze klantendienst.

Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. In dat geval respecteren we je keuze, maar u begrijpt dat we in dat geval bepaalde diensten mogelijks niet kunnen uitvoeren.

2.2 Welke gegevens worden verwerkt

Decube verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke contact- en identificatiegegevens: uw naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en IP adres;

3. Waarom Decube persoonsgegevens verzamelt

Decube verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder opgesomde welbepaalde, specifieke en gerechtvaardigde doeleinden:

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens Beheer en uitvoering van bestellingen

Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens,

Doeleinde: Uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van facturatie en bieden van naverkoopdiensten)

Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

Doeleinde: Service voor, tijdens of na verkoop (via brief, telefoon, e-mail en online chat), klachtenbehandeling.

Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

Doeleinde: Verzameling van algemene productfeedback.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres en e-mailadres

Doeleinde: Klanten actief betrekken en inlichten over onze producten en diensten door middel van gerelateerde communicatie

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en kenmerken van uw woning

Doeleinde: Versturen van reclameberichten (met inbegrip van informatie over Decube, haar producten en diensten, wedstrijden en promoties). Dit kan op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en/of via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend

Rechtsgrond: Toestemming (prospecten) of gerechtvaardigd belang (klanten)

Welke persoonsgegevens: Uw koopgedrag, voorkeuren en informatie over uw interesses, openbaar beschikbare informatie, zoals blogs en berichten en IP adres

Doeleinde: Decube kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Decube een vollediger beeld van u als klant, waarmee Decube u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn. Hierdoor kunnen we onze diensten en producten verbeteren en verder ontwikkelen.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres en betalingsgegevens

Doeleinde: Om te voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen

Rechtsgrond: Wettelijke verplichting

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en facturen

Doeleinde: Ter verdediging en bescherming van onze rechten verwerken we uw persoonsgegevens

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Uw koopgedrag, productfeedback, voorkeuren en informatie over uw interesses, openbaar beschikbare informatie, zoals blogs en berichten

Doeleinde: Voor profileringsdoeleinden, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, kunnen wij bijvoorbeeld uw gegevens verwerken in het kader van prospectie. De prospectie blijft beperkt tot offertes en voorstellen betreffende producten of diensten aangeboden door Decube zelf. U kan te allen tijde en kosteloos bewaar maken tegen deze vorm van verwerking

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

4. Delen van persoonsgegevens door Decube

4.1 Leveranciers

Decube kan uw persoonsgegevens delen met derden indien dit nodig is om onder andere transacties te verwerken of door jou aangevraagde diensten of bestelde producten te behandelen (zoals bijvoorbeeld om een offerte op te maken, de voltooiing van bestellingen, klachtenbehandeling, etc. ). In deze gevallen worden je gegevens gedeeld met deze derden, maar uitsluitend voor het verlenen van deze diensten of producten en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

4.2. Verbonden bedrijven

Decube deelt uw persoonsgegevens met haar verbonden bedrijven. Binnen onze groep passen we dezelfde maatregelen toe om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde gewaarborgd is.

4.3 Wettelijke vereisten

Decube kan uw persoonsgegevens overdragen wanneer zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien zij te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

5. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U beschikt over heel wat rechten om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u wat meer informatie:

5.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

Elke betrokkene heeft het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten, informatieberichten, voorstellen en aanbiedingen voor Decube-producten en diensten (“opt-out”).

Merk op dat als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u, indien u een klant bent, wel nog berichten van Decube kunt ontvangen in het kader van de uitvoering van uw bestelling of de nazorg (bv. om uw tevredenheid te meten).

5.2 Recht op inzage, rechtzetting, beperking en bezwaar

U heeft steeds het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als Decube (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen) geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal zij u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U heeft ook het recht om Decube te verzoeken om onjuistheden of onvolledigheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Daarenboven kan u, indien u dit nodig acht, Decube verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3. Recht op wissing van gegevens

U kan ons onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

– de naleving van een wettelijke verplichting

– het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

5.4. Recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek gericht aan Decube.

5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, sturen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks door aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

5.6. Uitoefenen van uw rechten

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons een e-mail te versturen op het volgende e-mail adres: privacy@decube.be. Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen.

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

6.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Decube verschillende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. Decube bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend in beveiligde en gecontroleerde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

De servers waarop uw persoonsgegevens zijn opgeslagen staan in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang.

6.2 Bewaring

Decube zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de verjaringstermijnen en de gebeurlijke bewaringsplichten voortvloeiend uit specifieke wetgeving (bv. boekhoudkundige en sociale wetgeving).

7. Contact opnemen of klachten

Decube treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt (“verwerkingsverantwoordelijke”). Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop Decube persoonsgegevens verzamelt, kan u steeds contact opnemen via telefoon, e-mail of per brief.

Telefoon : +32 (0)64 46 02 60

E-mail : privacy@decube.be

Brief : Quai du Pont Canal 3 B – 7110 STREPY-BRACQUEGNIES

Meer informatie over uw rechten kan u terugvinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Decube uw persoonsgegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.